+

Haitis > Monetų katalogas

Haitis 5 santimai - obverseHaitis 5 santimai - reverse
5 santimai 1995-1997
Nikeliu dengtas plienas
, 3.1g, ø 19.9mm
Haitis - KM# 154a
Haičio Respublika
Haitis 20 santimų - obverseHaitis 20 santimų - reverse
20 santimų 1995-2000
Nikeliu dengtas plienas
, 6.85g, ø 26.6mm
Haitis - KM# 152a
Haičio Respublika
Haitis 20 santimų - obverseHaitis 20 santimų - reverse
20 santimų 1986-1991
Vario ir nikelio lydinys
, 7.54g, ø 26.15mm
Haitis - KM# 152
Haičio Respublika
Haitis 50 santimų - obverseHaitis 50 santimų - reverse
50 santimų 1995-2013
Nikeliu dengtas plienas
, 8.4g, ø 29mm
Haitis - KM# 153a
Haičio Respublika
Haitis 50 santimų - obverseHaitis 50 santimų - reverse
50 santimų 1986-1991
Vario ir nikelio lydinys
, 9.95g, ø 29mm
Haitis - KM# 153
Haičio Respublika
Haitis 1 gurdas - obverseHaitis 1 gurdas - reverse
1 gurdas 1995-2016
Žalvariu dengtas plienas
, 6.3g, ø 23mm
Haitis - KM# 155
Haičio Respublika
Haitis 5 gurdai - obverseHaitis 5 gurdai - reverse
5 gurdai 1995-2013
Žalvariu dengtas plienas
, 9.15g, ø 28mm
Haitis - KM# 156
Haičio Respublika
Haitis 50 gurdų - obverseHaitis 50 gurdų - reverse
50 gurdų 1974
Holy Year
Sidabras Ag 925
, 16.75g, ø 38.14mm
Haitis - KM# 123
Haičio Respublika
Kaina: € 20.74
Haitis 1 santimas - obverseHaitis 1 santimas - reverse
1 santimas 1886-1895
Bronza
, 5g, ø 25mm
Haitis - KM# 48
Haičio Respublika
Haitis 1 santimas - obverseHaitis 1 santimas - reverse
1 santimas 1881
Bronza
, 5g, ø 25mm
Haitis - KM# 42
Haičio Respublika
Haitis 2 santimai - obverseHaitis 2 santimai - reverse
2 santimai 1886-1894
Bronza
, 10g, ø 30mm
Haitis - KM# 49
Haičio Respublika
Haitis 2 santimai - obverseHaitis 2 santimai - reverse
2 santimai 1881
Bronza
, 10g, ø 30mm
Haitis - KM# 43
Haičio Respublika
Kaina: € 6.0
uCoin